Struktur Pascasarjana Jayabaya

Pimpinan Pascasarjana Jayabaya
01
Direktur Program Letjend TNI (Purn) Dr. H. Syarifudin Tippe, M.Si
02
Asisten Direktur I L.M. Samryn, SE, Ak. MM
03
Asisten Direktur II Drs. Mansyur Kardi, M.Si. (Dr. Cand.)
 
Ketua - Ketua Program
01
Magister Ilmu Hukum Dr. Hasbi Hasan, MH
02
Magister Manajemen Dr. Kasmir, SE., MM
03
Magister Administrasi Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, SH
04
Magister Komunikasi Dr. Hj. Lely Arrianie, M.Si
05
Magister Kenotariatan Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, M.Hum
06
Doktor Ilmu Hukum Prof. Dr. H. R. Sri Soemantri M, SH